• „Choco Day” 500 g
  • „Choco Day” 750 g
  • „Choco Day Duo” 500 g
  • „Choco Day Duo” 750 g